ഈ വിഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണു നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെ റാം ഇന്ക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതും റൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ. ഏത് വളരെ ഈസി ആയി ഒരു ട്രിക് ആണ് ആർക്കു…Read More →